zdrowie sprawność sukces fundacja rozwoju medycyny sportowej

Kontakt z Fundacją

Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

rejestracja@frms.pl
Rejestracja: 22 825 89 85

kontakt

Dbaj o zdrowie

Zdrowie - jest najważniejsze, bez niego nie da się żyć normalnie. Dbajmy o nie na każdym etapie naszego życia!

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Skierowanie do Poradni Specjalistycznej wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarz specjalista. Honorujemy skierowania wystawione przez lekarza, który ma podpisana umowę z NFZ lub jest zatrudniony w placówce medycznej, która ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 Skierowanie do Poradni Specjalistycznej jest ważne, dopóki istnieje przyczyna, z powodu której pacjent je otrzymał.
Zgodnie z Art. 20 ust 2a) Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 581) pacjent wpisany na listę oczekujących do świadczenia specjalistycznego udzielanego w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (AOS) ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy.
Pacjent może dostarczyć skierowanie:

 • osobiście; 
 • przez osobę trzecią; 
 • wysłać pocztą (dla skierowań przesłanych pocztą datą dostarczenia jest data stempla pocztowego. 

Niedostarczenie oryginału skierowania do Naszej placówki w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją pacjenta z oczekiwania na świadczenie i skreśleniem z listy oczekujących.
W przypadku, gdy pacjent rezygnuje z oczekiwania na świadczenie, oryginał skierowania może odebrać osobiście w Rejestracji FRMS
Skierowanie do specjalisty nie jest wymagane od następujących pacjentów:

 • zarażonych wirusem HIV, 
 • chorych na gruźlicę, 
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych, 
 • od cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, 
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Skierowanie do poradni specjalistycznej zawiera następujące informacje:

 1. Dane identyfikujące podmiot wystawiający skierowanie:
  1. nazwę podmiotu,
  2. adres podmiotu wraz z numerem telefonu,
  3. kod resortowy stanowiący VII I VIII,
  4. numer REGON,
  5. nr umowy z NFZ,
 2. Dane identyfikujące pacjenta:
  1. nazwisko i imię,
  2. PESEL,
  3. Rozpoznanie ustalone przez lekarza – według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,
 3. Cel porady;
 4. Inne informacje, w szczególności wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 5. Datę wystawienia skierowania;
 6. Dane identyfikujące lekarza wystawiającego skierowanie:
  1. nazwisko i imię,
  2. tytuł zawodowy,
  3. numer prawa wykonywania zawodu,
  4. podpis.